Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenici, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11- u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Crikvenicu, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, na radno mjesto referent – pomoćni komunalni redar (3 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od četiri mjeseca zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u čl. 12. ZSN-a te slijedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema opće (gimnazija), tehničke ili društvene struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit “B” kategorije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, suladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je čl. 13. ZSN-a.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima netom navedene stručne spreme i struke. Viši stupanj obrazovanja (stručne spreme) od traženoga nije zapreka za prijam u službu, ali ne može nadomjestiti traženu stručnu spremu. Kandidat ispunjava natječajne uvjete ukoliko, pored višeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) od traženog, ima srednju stručnu opće (gimnazija), tehničke ili društvene struke, struke te najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima srednje stručne spreme opće (gimnazija), tehničke ili društvene struke.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice),
 • presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjem o traženom radnom iskustvu,
 • uvjerenje da podnositelj prijave na natečaj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) - izjavu nije potrebno ovjeravati,
 • preslika vozačke dozvole.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane oglasom.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Crikvenica, s naznakom: „Oglas za prijam-referent–pomoćni komunalni redar“ na adresu: Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Crikvenica
KLASA: 112-01/16- 01/19
UR.BR: 2107/01-04/02- 16-1
Crikvenica, 28. lipnja 2016.

Top