Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08, 36/09, 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 43. Statuta Grada Crikvenice (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 26/09., 34/09.-ispr. i 7/13.) i točke 19. Natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata tijekom održavanja manifestacije “Advent u Crikvenici 2016.” gradonačelnik Grada Crikvenice dana 05. studenog 2016. godine donosi

O D L U K U
o poništenju Natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za
postavljanje privremenih objekata tijekom održavanja manifestacije “Advent u Crikvenici 2016.”

  1. Poništava se Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata tijekom održavanja manifestacije “Advent u Crikvenici 2016.” u Crikvenici, u Parku za domovinu koji je objavljen dana 22. listopada 2016. godine na web stranici Grada Crikvenice, u cjelosti.
  2. Temeljem točke 19. natječaja neće se izvršiti odabir po natječaju iz točke 1. ove Odluke.
  3. Ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Crikvenice dana 07. studenog 2016. godine i stupa na snagu danom objave.

KLASA:372-01/16- 01/180
URBROJ:2107/01-06/07- 16-23

Gradonačelnik:
Damir Rukavina, dipl.ing.

Top