E-pisarnica

Grad Crikvenica pruža Vam mogućnost da doznate kakav je status Vašega predmeta i kod kojeg se referenta Vaš predmet nalazi i to pristupom internetskoj stranici Grada Crikvenice. Registraciju za korištenje sustava i PIN zatražite osobnim dolaskom ili prilikom predaje podneska u pisarnici Grada Crikvenice.

Obrasci

Obrasci za različite namjene u digitalnom obliku.

Socijalni kalkulator

Aplikacija Socijalni kalkulator Grada Crikvenice namijenjen je građanima Grada Crikvenice. Prava iz socijalne skrbi utvrđena su Odlukom o socijalnoj skrbi (“Službene novine”, br. 20/14) i osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada, a prema određenim kriterijima.

Prijava poreza na nekretnine

Top