Izgradnja oborinske odvodnje područja Benići u Crikvenici

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka Primorsko-goranske županije

Ciljevi projekta (u 2023. godini): provesti geodetsko snimanje i izmjere, izraditi podloge za ishođenje lokacijske dozvole te izradu idejnog projekta za oborinsku odvodnju područja Benići u Crikvenici

Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000,00 EUR

Sufinanciranje od strane prijavitelja:  1.984.000,00 EUR
Izvori financiranja: Proračun Primorsko-goranske županije: 16.000,00 EUR
Početak provedbe projekta: 2023. g.
Završetak provedbe projekta: 2026. g.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: završen

Kratak opis projekta: Za potrebe rješavanja problema oborinske odvodnje područja Benići, na kojemu trenutno nema oborinske odvodnje, potrebno je izgraditi sustav oborinske odvodnje, čemu prethodi koncepcijsko rješenje odvodnje područja – geodetski snimak na temelju kojega će se odrediti koncepcija odvodnje područja kojom će se definirati faze izrade projektne dokumentacije te time i građenja sustava. Na temelju usvojenog koncepta odvodnje će se ishoditi posebni uvjeti građenja kojima bi se prikupile informacije o postojećoj infrastrukturi, kao i planovi širenja od javnopravnih tijela. Izradit će se idejni projekt te ishoditi lokacijska dozvola za cijeli obuhvat koncepcije s definiranjem fazne izgradnje. Dio dokumentacije je i oborinski kolektor do vodotoka Dubračina sa separatorom koji je dio I. faze građenja. Ove godine bit će realizirano geodetsko snimanje zone obuhvata, izrada koncepcijskog rješenja oborinske odvodnje te postupak prikupljanja posebnih uvjeta građenja i podataka iz GIS baze podataka te postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Skip to content