Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Izgradnja pristupne ceste groblju Zoričići“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 26.11.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0046738.

Rok za dostavu ponuda: 18.12.2019.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Top