Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 04.02.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0005038.
Rok za dostavu ponuda: 26.02.2020.g. do 10:00 sati.
Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Grad Crikvenica objavio je I. Izmjene i dopune Dokumentacije o nabavi u predmetu javne nabave: „Radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici“.
Izmjena dokumentacije poslana je na objavu dana 18.02.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave RH.
Novi rok za dostavu ponuda: 09.03.2020.g. do 10:00 sati.

Grad Crikvenica objavio je III. Izmjene i dopune Dokumentacije o nabavi u predmetu javne nabave: „Radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Zvonka Cara“.
Izmjena dokumentacije poslana je na objavu dana 28.02.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave RH.
Novi rok za dostavu ponuda: 20.03.2020.g. do 10:00 sati.

Naručitelj je dana 20.04.2020.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

 

Top