Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Uređenje i održavanje stambenih i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Crikvenice“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 07.02.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0005646.

Rok za dostavu ponuda: 03.03.2020.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 18.03.2020.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).


 

Top