Radovi na izgradnji i opremanju tržnice u Jadranovu
Objavljeno: 04.06.2020.
Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Radovi na izgradnji i opremanju tržnice u Jadranovu“.
Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 04.06.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0021313.

Rok za dostavu ponuda: 29.06.2020.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Top