Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Uređenje parkirališta Zoričići“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 23.07.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0027739.

Rok za dostavu ponuda: 17.08.2020.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 11.09.2020.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Top