Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak povremene zajedničke javne nabave u predmetu nabave:

„Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za potrebe osnovnih škola (produženog boravka) kojima je osnivač Grad Crikvenica “.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 02.08.2017.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0016118.

 

 

Top