Nabava električnog vozila

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Nabava električnog vozila“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 09.02.2022.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0005631.

Rok za dostavu ponuda: 02.03.2022.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 10.03.2022.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content