Javni poziv - Mjere za poticanje poduzetništva
Objavljeno: 16.01.2018.
Sukladno odredbi članka 10. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2018. g. ("Službene novine Grada Crikvenice“ 39/2017) gradonačelnik Grada Crikvenice objavljuje sljedeći: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2018. g.

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2018. g. kojom se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika na tržištu, ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanja uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture te rješavanja društvenih problema primjenom poduzetničkih načela (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA
- Sufinanciranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta i marketinških aktivnosti (izrada mrežnih stranica, mrežnih aplikacija za online trgovinu i sl. (Mjera 2.2.)
- Sufinanciranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna (Mjera 2.4.)
- Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora (Mjera 2.5.)
- Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (Mjera 2.6.)
- Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova (Mjera 2.7.)

FINANCIRANJE PODUZETNIŠTVA
- Sufinanciranje izrade poduzetničkih planova/investicijskih studija (Mjera 4.3.)

RAZVOJ I POTICANJE ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA I OČUVANJA DEFICITARNIH ZANIMANJA
- Program razvoja ženskog poduzetništva (Mjera 5.1.)
- Program očuvanja deficitarnih zanimanja (Mjera 5.2.)

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
- Zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme (Mjera 6.1.)

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište odnosno prebivalište na području Grada Crikvenice.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH POTPORA
Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ako nastanu od 1. siječnja 2018. g., odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2018. g.

Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, neovisno o tijelu koje je odobrilo potporu, iznos potpore koja se dodjeljuje po ovom Javnom pozivu i prethodno dodijeljene potpore za taj trošak ne mogu prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.
Gospodarski subjekti ne mogu koristiti nove mjere dok u cijelosti ne iskoriste već dobivene poticaje. Gospodarski subjekti kojima su u 2017. godini odobrene mjere iz Programa ne mogu koristiti iste mjere u razdoblju od 12 mjeseci od korištenja poticaja (od datuma odobrenja mjere).

Nepovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
- nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
- koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- koji imaju dospjela i neplaćena dugovanja prema Gradu Crikvenici te komunalnim društvima „Murvica“ d. o. o. i „Eko-Murvica“ d. o. o.
- koji nisu uredno izvršili obveze prema Gradu Crikvenici po ugovorima o ranije dodijeljenim potporama/subvencijama iz proračuna Grada Crikvenice

Nepovratne potpore dodjeljuju se prema uvjetima određenima za provedbu određene mjere kako slijedi:
Sufinanciranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta i marketinških aktivnosti (izrada mrežnih stranica, mrežnih aplikacija za online trgovinu i sl.) (Mjera 2.2.)

Nepovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta i marketinških aktivnosti (izrada mrežnih stranica, mrežnih aplikacija za online trgovinu i sl.) u visini od 30 % troškova (bez PDV-a), a najviše 7.000,00 kuna po zahtjevu.
Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu M-2.2., kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ)
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove izrade marketinškog plana i/ili provedenog istraživanja tržišta i/ili marketinških aktivnosti koji su izdani nakon 1. siječnja 2018. godine
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o .o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Sufinanciranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna (Mjera 2.4.)
Nepovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna u visini od 30 % troškova (bez PDV-a), a najviše 7.000,00 kuna po zahtjevu, te troškova implementacije grafičkog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade logotipa, vizualnog identiteta (brenda) tvrtke u visini od 30 % troškova (bez PDV-a), a najviše 7.000,00 kuna.

Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu M-2.4., kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ)
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove izrade industrijskog dizajna, dizajnerske ideje, izrade prototipa dizajna, logotipa te vizualnog identiteta koji su izdani nakon 1. siječnja 2018. godine
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o. o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora (Mjera 2.5.)
Nepovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova nabave te ugradnje novih strojeva i opreme za poslovanje te radova na uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu i vrijednost (izgradnja i investicijsko održavanje) istog u visini od 25 % troškova (bez PDV-a), a najviše 25.000,00 kuna.

Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu M-2.5. kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ),
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove nabave i ugradnje novih strojeva i opreme za poslovanje te radova na uređenju poslovnog prostora koji su izdani nakon 1. siječnja 2018. godine
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o. o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (Mjera 2.6.)
Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima početnicima za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske aktivnosti, odnosno za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta u visini od 50 % troškova (bez PDV-a), a najviše 3.000,00 kuna po zahtjevu.

Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.
Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.
Ako poduzetnik početnik ostvari potporu u okviru ove mjere, ne može koristiti potporu za isti trošak po drugim mjerama iz ovoga Javnoga poziva.
Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva – poduzetnici početnici, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu M-2.6., kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ)
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove nabave opreme, alata, inventara, zaštitnih sredstava, uređenja poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta koji su izdani nakon 1. siječnja 2018. godine
- preslika obrasca JOPPD
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o. o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova (Mjera 2.7.)
Nepovratne potpore dodjeljuju se za troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektne prijave i pripreme popratne dokumentacije za prijavu na natječaj. Potpora se po ovoj mjeri dodjeljuje u visini od 50 % troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna.
Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu M-2.7. kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ),
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove savjetodavnih usluga nastali pri izradi projektne prijave i pripreme popratne dokumentacije, koji su izdani nakon 1. siječnja 2018. godine
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o. o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Sufinanciranje izrade poduzetničkih planova / investicijskih studija (Mjera 4.3.)

Nepovratne potpore dodjeljuju se za troškove izrade poslovnog plana / investicijske studije koju izrađuje Poduzetnički centar u iznosu od 30 % vrijednosti, a najviše 3.000,00 kn.

Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Crikvenice, korisnici poduzetničkih kredita HBOR-a i poslovnih banaka.

Prijave se podnose na Obrascu M-4.3. kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ)
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove izrade poslovnog plana / investicijske studije koji su izdani nakon 1. siječnja 2018. godine
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o .o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Program razvoja ženskog poduzetništva (Mjera 5.1.)
Nepovratne potpore se dodjeljuju ženama poduzetnicama s prebivalištem ili sjedištem na području Grada Crikvenice za troškove ulaganja u projekte ženskog poduzetništva sa svrhom tehnološkog unaprjeđenja poslovanja: sufinanciranje nabavke opreme, alata i inventara, sufinanciranje uređenja unutarnjeg poslovnog prostora / radionice, sufinanciranje nabavke informatičke opreme i poslovnog softvera te sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama u visini od 40 % troškova, odnosno najviše 5.000,00 kuna po zahtjevu.
Prijave podnose žene poduzetnice s prebivalištem (vlasnice obrta) ili sjedištem (vlasnice trgovačkog društva – većinski udio) na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu M-5.1., kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ)
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove za ulaganje u nabavu opreme, alata i inventara, uređenje poslovnog prostora / radionice, sufinanciranje nabavke informatičke opreme i poslovnog softvera, troškove čuvanja djece poduzetnicama početnicama nakon 1. siječnja 2018. godine
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o. o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Program očuvanja deficitarnih zanimanja (Mjera 5.2.)
Nepovratne potpore se dodjeljuju postolarima, krojačima, vodoinstalaterima, strojarima, tesarima, zidarima, ribarima, staklarima, bravarima, konobarima i kuharima za sufinanciranje troškova najma poslovnog prostora do 50 % ili 5.000,00 kn po zahtjevu i stručne prakse do 500,00 kn mjesečno, minimalno sedam mjeseci, uz mogućnost kombinacije s mjerama Zavoda za zapošljavanje, do 5.000,00 kn po zahtjevu, za polaznike stručne prakse s prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu M-5.2., kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ)
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
- ponuda/predračun/računi za plaćene troškove najma poslovnog prostora i potvrda o učeničkoj praksi koji su izdani nakon 1. siječnja 2018. godine
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o. o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

Zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme (Mjera 6.1.)
Nepovratne potpore se dodjeljuju za sufinanciranje troškova neto plaće u iznosu do 700,00 kn mjesečno po zaposlenoj mladoj osobi do 30 godina na neodređeno vrijeme, odnosno 8.400.00 kn po zaposlenom uz uvjet korištenja mjere Ministarstva rada i mirovinskog sustava sukladno Zakonu o doprinosima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.
Prijave podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu M-6.1., kojemu se prilaže:
- izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ)
- rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa
- ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklopljen s mladom osobom do 30 godina
- dokazi o isplaćenoj plaći nakon 1. siječnja 2018. godine
- dokaz o korištenju mjere Ministarstva rada i mirovinskog sustava sukladno Zakonu o doprinosima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu (poduzetnici podnose izvješća za razdoblje poslovanja)
- potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o. o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema navedenim trgovačkim društvima.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Crikvenici, Odsjeku za gospodarstvo, turizam i projekte na obrascima prijave naznačenima u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.
Prijava se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica, s naznakom ''Za Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte – Zahtjev za dodjelom nepovratnih potpora iz Programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice".
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave i izvješća o primljenim potporama malih vrijednost podnositelji zahtjeva mogu podići u Gradu Crikvenici, Odsjeku za gospodarstvo, turizam i projekte, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, ili na mrežnoj stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr.
Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera.

Dokumente zahtijevane po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Crikvenica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih. Izvornik ne mora odgovarati prethodno dostavljenoj preslici, ali podnositelj prijave mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete iz Javnog poziva.
Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju.
Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte može zatražiti pojašnjenje ili dodatnu dokumentaciju.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

PROCEDURA DODJELE
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Crikvenice za 2018. godinu, a najkasnije do 15. ožujka 2018. g.
Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovoga Javnog poziva.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte Gradske uprave Grada Crikvenice sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.
Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice, gradonačelnik Grada Crikvenice dodjeljuje potporu male vrijednosti.
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

OSTALE ODREDBE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 051/455-408, 051/455-409, te elektronskom poštom na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 402-01/17-01/47
URBROJ: 2107/01-05/09-18-9
Crikvenica, 15. siječnja 2018.

Obrasci i ostala dokumentacija nalazi se OVDJE!

 

Top