Javni poziv - Mjere poticanja poljoprivrede
Objavljeno: 16.01.2018.
Sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice za 2018. godinu (Službene novine Grada Crikvenice 39/17.) gradonačelnik Grada Crikvenice objavljuje sljedeći: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice za 2018. g.

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

1. MJERE IZ PODRUČJA PROGRAMA „RAZVOJ POLJOPRIVREDE“
- Sufinanciranje nabave sadnog materijala (Mjera 1.)
- Stjecanje stručnog osposobljavanja/obrazovanja (Mjera 2.)
- Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme (Mjera 3.)
- Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme (Mjera 4.)

KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su:
1. MJERE IZ PODRUČJA PROGRAMA „RAZVOJ POLJOPRIVREDE“
OPG-ovi, trgovačka društva, obrti i zadruge sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice.

UVJETI DODJELE POTPORA
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu od 1. siječnja 2018. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva za dodjelu nepovratnih potpora.
Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, neovisno o tijelu koje je odobrilo potporu, iznos potpore koja se dodjeljuje po ovom Javnom pozivu i prethodno dodijeljene potpore za taj trošak ne mogu prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.

Potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
- nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
- koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- koji imaju dospjela i neplaćena potraživanja prema Gradu Crikvenici te komunalnim trgovačkim društvima Murvica d.o.o. i Eko-Murvica d.o.o.
Gospodarski subjekti ne mogu koristiti nove mjere dok u cijelosti ne iskoriste već dobivene poticaje. Gospodarski subjekti kojima su odobrene mjere iz ovog Programa ne mogu koristiti iste u razdoblju od 12 mjeseci od korištenja potpore (od datuma odobrenja mjere).

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenima za provedbu određene mjere kako slijedi:
Sufinanciranje nabave sadnog materijala (Mjera 1.)

Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova za nabavu deklariranog sadnog materijala u iznosu do 50 % troškova, a najviše u visini do 1.500,00 kuna po zahtjevu.
Prijavu podnose OPG-ovi, trgovačka društva, obrti, zadruge sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih poreznih davanja (ne starija od 30 dana)
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o .o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema Gradu Crikvenici i navedenim trgovačkim društvima.

- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika predračuna, ponude, ugovora, računa, za prihvatljive troškove za navedenu mjeru (prihvatljivi od 1. siječnja 2018. godine)
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu.

Stjecanje stručnog osposobljavanja/obrazovanja (Mjera 2.)
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova do 50 %, a najviše do 1.000,00 kuna po zahtjevu.
Prijavu podnose OPG-ovi, trgovačka društva, obrti, zadruge sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja (ne starija od 30 dana)
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o .o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema Gradu Crikvenici i navedenim trgovačkim društvima
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika predračuna, ponude, ugovora, računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru, uvjerenje o osposobljenosti - certifikat (prihvatljivi od 1. siječnja 2018. godine)
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu.

Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme (Mjera 3. )
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova nabave novih košnica i nove pčelarske opreme do 50 %, a najviše do 1.500,00 kuna po zahtjevu.
Prijavu podnose OPG-ovi, trgovačka društva, obrti, zadruge sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja (ne starija od 30 dana)
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o .o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema Gradu Crikvenici i navedenim trgovačkim društvima
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika predračuna, ponude, ugovora, računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru, uvjerenje o osposobljenosti - certifikat (prihvatljivi od 1. siječnja 2018. godine)
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu

Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme (Mjera 4.)
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme do 30 %, a najviše do 10.000,00 kuna po zahtjevu.
Prijavu podnose OPG-ovi, trgovačka društva, obrti, zadruge sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja (ne starija od 30 dana)
- potvrda Grada Crikvenice, TD-a Eko-Murvica d. o .o. Crikvenica i TD-a Murvica d. o. o. (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva) iz koje je razvidno da nema duga prema Gradu Crikvenici i navedenim trgovačkim društvima
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika predračuna, ponude, ugovora računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru, uvjerenje o osposobljenosti - certifikat (prihvatljivi od 1. siječnja 2018. godine)
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2016./2017. godinu
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015./2016. godinu.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Crikvenici, Odsjeku za gospodarstvo, turizam i projekte na obrascu prijave naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.
Prijava se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica, s naznakom ''za Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte – zahtjev za dodjelom nepovratnih potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice".
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave i izvješća o primljenim potporama malih vrijednosti podnositelji zahtjeva mogu podići u Gradu Crikvenici, Odsjeku za gospodarstvo, turizam i projekte, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, ili na web stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr/poduzetnici.
Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ne i više prijava istog prijavitelja za istu mjeru.

Dokumente zahtijevane po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Crikvenica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.
Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Povjerenstvo za dodjelu nepovratnih potpora (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) može zatražiti pojašnjenje ili dodatnu dokumentaciju.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

PROCEDURA DODJELE
Javni poziv otvoren je do 15. ožujka 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Crikvenice za 2018. godinu.
Zahtjeve obrađuje i ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu nepovratnih potpora.

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte Gradske uprave Grada Crikvenice sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.
Na temelju provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, te prijedloga Povjerenstva, gradonačelnik Grada Crikvenice dodjeljuje potporu male vrijednosti.
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

OSTALE ODREDBE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 051/ 455-408, 051/ 455-409, te e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 402-01/17-01/48
UR. BROJ: 2107/01-05/09-17-13

U Crikvenici, 15. siječnja 2018.

Obrasci i ostala dokumentacija nalazi se OVJDE!

 

Top