Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća MO Jadranovo
Objavljeno: 18.04.2018.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(,,Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 67. stavka 3. Statuta Grada Crikvenice
(,,Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09 i 34/09 -ispr,, 7 /13 i
,,Službene novine Grada Crikvenice br. 42/18), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, 
na 11. sjednici održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo
I.
Raspisuju se izbori za clanove Vijeca mjesnog ocibora Jadranovo. 
II. 
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 20. svibnja 2018.g. 
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ,,Službenim novinama Grada Crikvenice". 
KLASA: 026-01/18-01/02 
UR.BR.: 2107/01-04/03-8-2 
Crikvenica, 12. travnja 2018. 
GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE 
Predsjednik 
Veselko Mutavgjić, mag. ing. mech.,v.r.


Više informacija nalazi se na: LINKU

 

Top