Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Objavljeno: 25.03.2020.
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (K5).

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top