Opskrba električnom energijom

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Opskrba električnom energijom“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 16.09.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0033684 i u Službeni list Europske unije.

Rok za dostavu ponuda: 22.10.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PRIVITAK:

X
Skip to content