Ovlasti i funkcije gradonačelnika
Kategorija:
Nekategorizirano

Gradonačelnik zastupa Grad Crikvenicu i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Crikvenici.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i statutom
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Crikvenice čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Crikvenice i ustanovama čiji je osnivač Grad Crikvenica manjim od iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada Crikvenice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Crikvenica osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su povjereni Gradu,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Skip to content