Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Folder Akti vijeća

Documents

Toggle Naziv Datum
pdf 01 III Izmjene i dopune proračuna za 2018 g sa projekcijama za 2019 i 2020 g Opći i posebni dio ( pdf, 1.88 MB ) (331 download) Popular
pdf 02 III Izmjene plana razvojnih programa za 2018 g sa projekcijama za 2019 i 2020 g ( pdf, 410 KB ) (330 downloads) Popular
pdf 03 II Izmjena programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2018 g ( pdf, 135 KB ) (332 downloads) Popular
pdf 04 III Izmjena programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2018 g ( pdf, 223 KB ) (316 downloads) Popular
pdf 05 III Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 g ( pdf, 105 KB ) (550 downloads) Popular
pdf 06 III Izmjena programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 g ( pdf, 241 KB ) (326 downloads) Popular
pdf 07 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja ( pdf, 134 KB ) (355 downloads) Popular
pdf 08 Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru Thalassotherapia Crikvenica ( pdf, 104 KB ) (433 downloads) Popular
pdf 09 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Uređenje i opremanje zgrade javne namjene Dom prosvjete Selce ( pdf, 110 KB ) (341 download) Popular
pdf 10 Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice za 2018 g ( pdf, 97 KB ) (327 downloads) Popular
pdf 11 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice ( pdf, 121 KB ) (439 downloads) Popular
pdf 12 Rješenje o razješenju i imenovanju potpredsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanje ( pdf, 81 KB ) (362 downloads) Popular
pdf 13 Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ( pdf, 81 KB ) (355 downloads) Popular
pdf 14 Zaključak za ovlaštenje Gradonačelniku za sklapanje Ugovora o partnerstvu (aglomeracija) ( pdf, 87 KB ) (329 downloads) Popular
Top