Socijalni kalkulator Grada Crikvenice

Aplikacija Socijalni kalkulator Grada Crikvenice namijenjen je građanima Grada Crikvenice. 
 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena su Odlukom o socijalnoj skrbi (“Službene novine”, br. 20/14) i osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada, a prema određenim kriterijima.
 
Prava iz socijalne skrbi su:
 
 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
  1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja - korisnici zajamčene minimalne naknade
  2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine
  3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije
  4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga i to:
   1. Pomoć za podmirenje troškova vode
   2. Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća i odvodnje otpadnih voda
   3. Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade
 2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
 3. Pravo na pomoć u kući
 4. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta
 5. Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad
 6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Radost«
 7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara
 8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola
 9. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata
 10. Stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima
 11.  Pomoć djeci s teškoćama u razvoju
 
Odgovaranjem na pitanja u ovoj aplikaciji dobiti ćete informaciju koje kriterije vi zadovoljavate, odnosno koja prava iz Odluke o socijalnoj skrbi možete ostvariti. 
 
Osim prava za koje ćete dobiti odgovore iz ove aplikacije,  za više informacija o ostvarivanju drugih prava predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi molimo Vas obratite se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu.
 
Napominjemo da je cijeli postupak potpuno anoniman, pa vaši podaci neće biti dostupni nikome osim vama.