Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik, sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi, ima dva zamjenika. Zamjenici gradonačelnika biraju se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika.

Gradonačelnik je dužan unaprijed odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.


ZAMJENICA GRADONAČELNIKA:
Silvia Crnić, univ. spec.  oecc.

Tel.: +385  51 455 404
Fax.: +385 51 242 009
E mail: silvia.crnic@crikvenica.hr

(PDF) Životopis


ZAMJENICA GRADONAČELNIKA:
Ivona Matošić Gašparović, mag.iur.

Tel.: +385  51 455 404
Fax.: +385 51 242 009
E mail: ivona.matosic@crikvenica.hr

(PDF) Životopis

Skip to content