Energetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: „Energetska učinkovitost javne rasvjete“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 11.03.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0010014.

Rok za dostavu ponuda: 16.04.2021.g. do 12:00 sati.

Dana 26.03.2021. Naručitelj Grad Crikvenica zaprimio je žalbu protiv objavljene dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave „Energetska učinkovitost javne rasvjete“, te ista sprječava nastavak postupka javne nabave.

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi objavljena je dana 26.03.2021.g. u EOJN RH sukladno čl. 419. st. 1. ZJN 2016

Sukladno čl. 200. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), te Sukladno Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave RH od 22. travnja 2021. (Klasa: UP/II-034-02/21-01/273, URBROJ: 354-01/21-8) zbog obustave postupka po žalbi koja je privremeno zaustavila postupak javne nabave (broj objave: 2021/S 0F2-0010014) Grada Crikvenice, isti postupak se nastavlja sa neizmijenjenom dokumentacijom i novim rokom za predaju ponuda: 20.05.2021. u 12:00 sati.

„Naručitelj je dana 10.06.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).“

X
Skip to content