Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2023. godinu
Kategorija:
Novosti

„U „Službenim novinama Grada Crikvenice“, broj 162/23, objavljen je Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2023. godinu.

Zahtjevi za obavljanje djelatnosti sukladno Planu se mogu podnositi za plaže definirane Planom, a koje su potvrđene od strane Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Potvrdom koju je dostavio Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze utvrđeno je da  Plan nije u suprotnosti sa Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije, osim slijedećih lokacija: plaža Tunera, Jadranovo, Balustrada 1, Balustrada 2 i Balustrada 3, te Plaža za pse u Crikvenici, a za koje se provodi postupak davanja koncesije.

Uz zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja, koji se podnosi na propisanom obrascu (u privitku) i to po jedan zahtjev za svaku vrstu djelatnosti zasebno (sukladno članku 5. i 7. Plana), podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti svu dokumentaciju propisanu člankom 8. Plana, i to:

  1. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva. (Dokaz za sredstva pod točkom 1. može biti račun ili/i knjigovodstvena kartica, uz obaveznu fotografiju sredstava, a na kojoj je vidljiv njihov broj/količina i izgled)
  2. Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučaju kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti brodicom/brodom),
  3. Potvrdu o nedugovanju, koje će izdati Grad Crikvenica, „Eko Murvica“ d.o.o. i „VIO ŽCV“ d.o.o.
  4. Izjava kojom se daje suglasnost Komunalnom redarstvu Grada Crikvenice zaobavljanje kontrole i uklanjanje i odvoz na deponij svih premeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja, te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem, sve o trošku nositelja koncesijskog odobrenja (obrazac izjave u privitku)
  5. Dokaz o uplati novčanog pologa uz svaki podneseni zahtjev,kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno obavljanje djelatnosti iz ovog Plana, i u iznosu definiranom Planom za svaku pojedinu lokaciju plaže

          Novčani polog u traženom iznosu potrebno je uplatiti na slijedeći račun:

           IBAN: HR2724020061805300007

            MODEL: HR68, POZIV NA BROJ: 7706-OIB

             OPIS PLAĆANJA: jamstvo za koncesijsko odobrenje, broj lokacije i naziv plaže

6. Predugovor sa nadležnim komunalnim poduzećem (Eko Murvica d.o.o.) za pružanje javne usluge odvoza komunalnog otpada, te predugovor sa javnim poduzećem, Gradom Crikvenica ili drugom osobom koja može omogućiti korištenje javne usluge el. energije ili isporuke vode za pojedinu lokaciju plaže iz ovog Plana, a na kojoj je ovim Planom za to utvrđena obaveza.

NAPOMENA Postupak za izdavanje predugovora za javnu uslugu, vodu, struju i potvrda o nedugovanju za podnositelje zahtjeva za upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice

Sve zahtjeve za izradu predugovora i izdavanje potvrde o nedugovanju slati na e-mail: anamaria.bashota@ekomurvica.hr (potrebni podaci – naziv pravne osobe/ime i prezime, OIB, adresa, telefon ili mobitel, e-mail, naziv mikrolokacije, djelatnost, sredstvo) ili osobno ispuniti zahtjev na pisarnici na adresi Trg Stjepana Radića 1/II. Svi predugovori i potvrde će biti izdane u roku 48 sati. Obrazac zahtjeva u privitku)

PRIVITAK:

Skip to content