IV. Izmjena i dopuna Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2023. godinu
Kategorija:
Novosti

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2023. godinu, te njegova IV. izmjena i dopuna objavljeni su u „Službenim novinama Grada Crikvenice“, broj 173/23).

  1. dopunom Potvrde Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze u isti je uvrštena  dodatna djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici.

Zahtjevi se mogu predavati osam dana od dana objave IV. izmjene i dopune plana („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 173/23), odnosno od 23.lipnja 2023.godine, a zahtjevi predani ranije smatrat će se preuranjenima.

Uz zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja, koji se podnosi na propisanom obrascu (u privitku) i to po jedan zahtjev za svaku vrstu djelatnosti zasebno (sukladno članku 5. i 7. Plana), podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti svu dokumentaciju propisanu člankom 8. Plana, i to:

  1. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva. (Dokaz za sredstva pod točkom 1. može biti račun ili/i knjigovodstvena kartica, uz obaveznu fotografiju sredstava, a na kojoj je vidljiv njihov broj/količina i izgled)
  2. Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučaju kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti brodicom/brodom),
  3. Potvrdu o nedugovanju, koje će izdati Grad Crikvenica, „Eko Murvica“ d.o.o. i „VIOŽCV“ d.o.o.
  4. Izjava kojom se daje suglasnost Komunalnom redarstvu Grada Crikvenice zaobavljanje kontrole i uklanjanje i odvoz na deponij svih premeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja, te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem, sve o trošku nositelja koncesijskog odobrenja (obrazac izjave u privitku)
  1. Dokaz o uplati novčanog pologa uz svaki podneseni zahtjev, kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno obavljanje djelatnosti iz ovog Plana, i u iznosu definiranom Planom za svaku pojedinu lokaciju plaže

                Novčani polog u traženom iznosu potrebno je uplatiti na slijedeći račun:

                IBAN: HR2724020061805300007
MODEL: HR68, POZIV NA BROJ: 7706-OIB
OPIS PLAĆANJA: jamstvo za koncesijsko odobrenje, broj lokacije i naziv plaže

6.Predugovor sa nadležnim komunalnim poduzećem (Eko Murvica d.o.o.) za pružanje javne usluge odvoza komunalnog otpada, te predugovor sa javnim poduzećem, Gradom Crikvenica ili drugom osobom koja može omogućiti korištenje javne usluge el. energije ili isporuke vode za pojedinu lokaciju plaže iz ovog Plana, a na kojoj je ovim Planom za to utvrđena obaveza.

NAPOMENA Postupak za izdavanje predugovora za javnu uslugu, vodu, struju i potvrda o nedugovanju za podnositelje zahtjeva za upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice

Sve zahtjeve za izradu predugovora i izdavanje potvrde o nedugovanju slati na e-mail: anamaria.bashota@ekomurvica.hr (potrebni podaci – naziv pravne osobe/ime i prezime, OIB, adresa, telefon ili mobitel, e-mail, naziv mikrolokacije, djelatnost, sredstvo) ili osobno ispuniti zahtjev na pisarnici na adresi Trg Stjepana Radića 1/II. Svi predugovori i potvrde će biti izdane u roku 48 sati. Obrazac zahtjeva u privitku)

Skip to content