Izgradnja Dječjeg vrtića Gornji kraj

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Izgradnja Dječjeg vrtića Gornji kraj“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 19.03.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0011043.

Rok za dostavu ponuda: 12.04.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

„Naručitelj je dana 23.04.2021.g. objavio Odluku o poništenju i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).“

X
Skip to content