Nacrt prijedloga Etičkog kodeksa

Sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji će se odnositi na članove predstavničkih tijela i sadržavati odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Savjetovanje s javnošću bit će otvoreno od 08. travnja 2022. godine do 08. svibnja 2022. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: savjetovanje@crikvenica.hr

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

 

Skip to content