Održavanje nerazvrstanih cesta

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Održavanje nerazvrstanih cesta”

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 25.01.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0003323.

Rok za dostavu ponuda: 16.02.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 24.02.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

X
Skip to content