Održavanje pomorskog dobra – građevinsko obrtnički radovi

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Održavanje pomorskog dobra“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 21.01.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0002697.

Rok za dostavu ponuda: 11.02.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 18.02.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content