Održavanje SPI digitalnog sustava

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Održavanje SPI digitalnog sustava“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 01.06.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0021235.

Rok za dostavu ponuda: 23.06.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 29.06.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

X
Skip to content