Oglas za prodaju službenog vozila

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice o prodaji službenog vozila Grada Crikvenice KLASA:022-01/21-01/14, URBROJ:2107/01-07/06-21-2 od  16. veljače 2021. godine Grad Crikvenica objavljuje slijedeći

OGLAS o prodaji rabljenog vozila prikupljanjem ponuda 

PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

Rabljeno službeno vozilo Grada Crikvenice i to:

           MAZDA 2

– Registarskih oznaka RI 974 MD, broj šasije JMZNB2WPJN4T38006, u prometu od 2005, srebrne boje s efektom, snaga motora 55 kW, vrsta goriva – benzin, zapremina motora 1242 cm3, vozilo nije u voznom stanju,  registrirano do 17.06.2021, procijenjena tržišna-prodajna vrijednost  vozila iznosi  5.000,00 kuna.

           Početna prodajna cijena: 5.000,00 kuna. 

NAČIN  I VRIJEME PRODAJE

Pravo sudjelovanja imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Vozilo se može razgledati u ispred prostorija HAK-a u Crikvenici kod hotela Ad Turres radnim danom od 8 – 12 sati, a prethodno dogovoriti termin kod gospodina Mišela Orlandinija na mob.br.:0955944048.

Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

ROK ZA DOSTAVU I OTVARANJE PONUDA

Ponude se podnose u pisanom obliku najkasnije do 26. veljače 2021. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave) na adresu Grad Crikvenica, Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu, Odsjek za upravljanje imovinom, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, s naznakom “ponuda za kupnju vozila, marka vozila za koju se ponuda daje –  ne otvarati”.

Ponude će se javno otvarati 26. veljače 2021. godine u 12,00 sati u Sali za sastanke Grada Crikvenice, Tomislavova 85, suteren.

SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i broj za kontakt,
  • marku vozila za koje se ponuda daje, iznos cijene koja se nudi (ista ne može biti niža od utvrđene početne cijene),
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe
  • dokaz o uplati jamčevine od 10% početne prodajne cijene za vozilo za koje se natječe, na žiro-račun Grada Crikvenice broj HR272402006-1805300007, s pozivom na broj 68  7757-OIB s naznakom u opisu “jamčevina za vozilo”
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane.

Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika Grada Crikvenice o odabiru.

ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom  ponudom smatrati  će  se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim oglasom.  Ako dva ili više ponuditelja  ponude  istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.
O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu ponuditelja naznačeno u ponudi.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz oglasa.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Crikvenica u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine na već navedeni žiro-račun s naznakom: ”uplata za kupovinu službenog vozila“. Najpovoljniji ponuditelj je dužan u gore navedenom roku predočiti prodavatelju dokaz o uplati preostalog dijela kupoprodajne cijene, a prodavatelj se obvezuje potom predati kupcu odgovarajući broj primjeraka kupoprodajnih ugovora podobnih za prijenos prava vlasništva vozila. Kupac će prilikom preuzimanja kupoprodajnog ugovora preuzeti predmetno vozilo i prateću dokumentaciju.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

OSTALE NAPOMENE

Nepotpune i  nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Za sve informacije u svezi oglasa odnosno predmeta prodaje zadužen je g-din Mišel Orlandini (0955944048) i Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu, Odsjek za upravljanje imovine Grada Crikvenice (051455-442).

Plaćanje upravne pristojbe prilikom registracije vozila kao i druge eventualne troškove vezane uz sklapanje kupoprodajnog ugovora snosi kupac 

KLASA:022-01/21-01/14
URBROJ:2107/01-07/06-21-3

Grad Crikvenica

X
Skip to content