Poštanske usluge

Grad Crikvenica pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge u predmetu nabave: „Poštanske usluge“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 30.04.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S F21-0017352.

Naručitelj je dana 28.05.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

 

X
Skip to content