Potpisani ugovori za uređenje dijela obalnog područja na poluotoku Kačjak

U Gradskoj upravi Grada Crikvenice potpisani su danas ugovori između izvođača radova i predstavnika Grada Crikvenice, koji se odnose na uređenje dijela obalnog područja na poluotoku Kačjak te uređenje edukativnih staza na području Havišća u Jadranovu.

U ime izvođača radova za projekt Kačjak, ugovor je potpisao direktor tvrtke GP Izvedba d.o.o., g. Luka Špalj. Dok je u ime izvođača radova za projekt Havišće, ugovor potpisao direktor tvrtke Jela d.o.o, g. Mladen Pilaš.

Početak radova za oba projekta predviđen je polovicom rujna, a njihov završetak do kraja ove godine.

Projekt Uređenje dijela obalnog područja na poluotoku Kačjak nužan je zbog izuzetno lošeg stanja tog dijela pomorskog dobra izloženog djelovanju mora, ali i utjecaju vremenskih neprilika.

Projekt je višegodišnji i provodit će se u više faza zbog svoje kompleksnosti i visoke vrijednosti projekta u odnosu na proračunske mogućnosti, no i omogućavanja korištenja pomorskog dobra u vrijeme turističke sezone, a zahvat se proteže u razvijenoj duljini od oko 700 m. U sklopu zahvata ugrađen je i projekt revitalizacije „tunerice“, koja je nedavno već postavljena te je također sufinancirana sredstvima LAGUR TUNERA.

Idejno rješenje uređenja plaže Kačjak sadrži 7 prostornih cjelina, te rekonstrukciju završne betonske obalne šetnice, a procijenjena ukupna vrijednost projekta je cca 1,1 milijun €.

Projektni zadatak je, u osnovi, povećati površinu sunčališta i poboljšati kvalitetu i sigurnost korištenja promatranog prostora od strane svih korisnika.

Stoga je uz povećanje i poboljšanje završnih obrada postojećih i novoformiranih sunčališta potrebno povećati i broj pristupa u more kao i rekonstruirati postojeće pristupe u more, izgradnjom novih pristupa, stepenica i staza povećati kvalitetu prostora, povećati ugodu korištenja kopna i mora. Površine sunčališta su kreirane na način da se poboljša pružanje usluga kupačima realizacijom novih tuševa i prostora za presvlačenje.

Kako je već navedeno, projekt se sastoji od 7 prostornih cjelina, uz rekonstrukciju završne obloge postojeće betonske obalne šetnice (lungo mare);

 • Prostorna cjelina 01 – rekonstrukcija postojećih betonskih platoa ukupne površine 333m2,

prema okvirnoj površini od oko 5m2/po kupaču, može zadovoljiti potrebe za oko oko 67 kupača.

 • Prostorna cjelina 02 – rekonstrukcija betonskih površina, ukupne površine sunčališta oko 150m2, prema spomenutom kriteriju za oko 30 gostiju/kupača.

Unutar ove prostorne cjeline projektirana je uređenje postojeće šljunčane plaže koje se povećava na oko 166m2 odnosno zadovoljava potrebe za oko 33 gostiju/kupača.

Ukupno, unutar ove prostorne cjeline, temeljem ovog idejnog rješenja, može se smjestiti oko 63 gosta/kupača.

Uz šljunčanu plažu, na prostoru uz obalnu šetnicu, projektirani su tuševi i odmorište.

 • Prostorna cjelina 03 – rekonstrukcija betonskih površina ukupne površine oko 290m2. Prostorna cjelina 03 može zadovoljiti potrebe za oko 58 gostiju/kupača.

Unutar prostorne cjeline 03 interpoliran je projekt revitalizacije tunere na povijesnom lokalitetu, Tunera može novom namjenom poslužiti kao mjesto za nadziranje/spasioca kupača.

 • Prostorna cjelina 04 – Realizacija centralnog prostora unutar promatrane zone koja je predmet projektiranja, revitalizacija postojećih komunalnih građevina postavom 2 modula ukupne pojedinačne površine od 15,0m2,

čime će taj prostor dobiti kvalitetniji izgled i nove sadržaje koji su logistika sportsko-rekreacijske zone plaža (sanitarni blok, prostor za hitnu medicinsku pomoć, službe za spašavanje, uslužni, ugostiteljski i trgovački sadržaji, i drugo).

Između modula se formira zeleni trg koji se može dodatno ozeleniti i poslužiti kao oaza odmora i hlada. Zeleni trg ima površinu od oko 220m2.

Za pristup moru se gradi rampa koja omogućava pristup u more osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Obalna crta se artikulira realizacijom novih armiranobetonskih površina koje ukupno iznose oko 50m2, za potrebe oko 10 kupača.

Na dijelu izlaza, uz obalnu šetnicu, projektirani su tuševi i odmorište.

 • Prostorna cjelina 05 – Revitalizacija postojeće vertikalne komunikacije, betonskih stepenica, rekonstrukcija postojećih betonskih površina, ukupne površine sunčališta oko 140m2, potrebe za oko 28 kupača.

Na prostoru izlaza iz mora projektirani su tuševi i odmorište.

 • Prostorna cjelina 06 – Revitalizacija postojeće vertikalne komunikacije, betonskih stepenica, izgradnja novih armiranobetonskih površina u formi sunčališta površine 70,00m2, prostor za 14 kupača, temeljem postavljene norme.

Na prostoru izlaza iz mora projektirani su tuševi i odmorište.

 • Prostorna cjelina 07, za koju je danas potpisan ugovor podrazumijeva – revitalizaciju postojeće vertikalne komunikacije u formi betonskih stepenica, rekonstrukciju postojećeg razbijenog podesta i pomorskih građevina formiranjem novih površina uz postavu zaštite od valovanja kamenih monolita, te na centralnoj poziciji ulaz/izlaz u more za sve goste/kupače.

Novoformirana površina sunčališta iznositi će oko 333m2, za oko 67 kupača, sve temeljem prihvaćene norme. Uz vertikalnu komunikaciju projektirani su tuševi i odmorište. 

Ukupna površina uređenih sunčališta iznositi će cca 1400 m2, odnosno prema postavljenoj normi, za boravak 307 kupača.

Ovim ugovorom pokriven je zahvat na rekonstrukciji prostorne cjeline 07, kao prvoj fazi planiranih radova, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 290.640,97 Eur + PDV, od čega je 115.400,00 Eur sufinancirano od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Potpisan je također ugovor za uređenje edukativnih staza na području Havišća između izvođača radova tvrtke Jela d.o.o. i predstavnika Grada Crikvenice u iznosu od 129.315,01 Eur + Pdv. Projekt se provodi uz sufinanciranje sredstava EU fondova (u okviru Prioriteta B.2. Jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima; Mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA, za programsko razdoblje 2014. – 2020.). Grad Crikvenica izradio je Krajobraznu studiju i idejno rješenje uređenja edukativnih staza na području Havišća u Jadranovu, nakon čega je izrađen i Glavno-izvedbeni projekt temeljem kojeg je odobreno sufinanciranje.

Planiranim zahvatom će se provesti pripremni i zemljani radovi na više staza unutar zahvata, te nabavka urbane opreme (klupe, koševi za otpad, info-ploče, stolovi, putokazi te umjetničke instalacije) koja će imati informativnu i edukativnu funkciju, a uključena je i izgradnja nadstrešnice površine 15 m2.

Temeljni ciljevi projekta su:

 • zaštita „ribarstvenog“ okoliša;
 • dugoročni povratak gospodarski bitnih vrsta za ribarstvo;
 • razvoj i unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture malih mjerila (edukativne staze, info-točke, odmorišta, interpretacijski prostori, interaktivne table) na okolišno prihvatljiv način kako bi se unaprijedile usluge posjetiteljima okolnih naselja;
 • stavljanje fokusa na zaštitu, obnovu, revitalizaciju, upravljanje, promociju, marketing i brendiranje prirodnih i kulturnih vrijednosti područja, kako bi se povećala njihova vidljivost i razvila turistička ponuda.

Struktura nove edukativne staze projektirana je tako da se poveže sa tradicijskim elementima, naglašavajući ih, a ujedno unoseći i nove (informativne/edukativne) sadržaje i elemente kojima se naglašava vrijednost područja u koje se unose, kao i svijest o potrebnoj brizi i zaštiti istih.

Planirana edukativna staza koja se izvodi u ovoj fazi, od uvale Lokvišće do šljunčane plaže u uvali Havišće, većinom prateći postojeći utabani put, će osim funkcije povezivanja postojećih i budućih sadržaja lokacija, imati i informativnu te edukativnu funkciju. Naime, prostor oko staze zadovoljit će potrebe građana, posjetitelja i turista. Uspostava navedenih staza izvodi se i u svrhu održivog razvoja i zaštite područja, pri čemu bi doprinijela i samom lokalnom, ali i dodatnom regionalnom razvoju zajednice, obogaćujući postojeću turističku, rekreativnu i edukativnu ponudu.

Predviđeno je postupno otvaranje građevine, odnosno sukcesivna izgradnja podijeljena na dvije cjeline, a što je predviđeno projektom i troškovnikom.

Skip to content