Prijevoz učenika osnovnih škola

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Prijevoz učenika osnovnih škola“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 15.06.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0022697.

Rok za dostavu ponuda: 06.07.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 19.07.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

X
Skip to content