Radovi na održavanju poslovnih i stambenih prostorija u vlasništvu Grada Crikvenice

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Radovi na održavanju poslovnih i stambenih prostorija u vlasništvu Grada Crikvenice

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 02.03.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0005241.

Rok za dostavu ponuda: 02.03.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content