Uređenje trga Miramare

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Uređenje trga Miramare“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 22.01.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0002919.

Rok za dostavu ponuda: 15.02.2021.g. do 10:00 sati.

„Naručitelj je dana 23.02.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).“

X
Skip to content