Uređenje Vukovarske ulice u Dramlju

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Uređenje Vukovarske ulice u Dramlju“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 18.03.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0010883.

Rok za dostavu ponuda: 08.04.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 27.04.2021.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

X
Skip to content