Uređenje Vukovarske ulice u Dramlju

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 11.03.2021.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Uređenje Vukovarske ulice u Dramlju“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16). Nacrt DoN-a, troškovnika i ostale tehničke karakteristike, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 17.03.2021.g.

Za više informacija i kompletnu dokumentaciju preuzmite privitak:

Skip to content