Usluga postavljanja i skidanja dekoracije i iluminacije

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

„Usluga postavljanja i skidanja dekoracije i iluminacije“, evidencijski broj nabave: 53-03-23-JNMV, broj objave u EOJN RH: 2023/S  0F2-0006905.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 09.03.2023. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Naručitelj je dana 16.03.2023.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content