Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  Centra za pomoć u kući Grada  Crikvenice
Objavljeno: 11.04.2018.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o natječaju na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Crikvenice i tisku, na adresu: Grad  Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica s naznakom «Prijava kandidata na natječaj za imenovanje ravnatelja  Centra za pomoć u kući Grada Crikvenice – ne otvarati».

Za više informacija preuzmite privitak.